za odgovorna politiČka reŠenja
logo
logo
MOŽE LI SRBIJA BEZ NAUKE?
Pretraga
DPF Preporučuje

NAŠA TEMA: "NAUKA U SLUŽBI ČOVEKA I DRUŠTVA"

Centar za demokratiju u okviru projekta Demokratski politički forum organizuje debatu na temu "Nauka u službi čoveka i društva".

U velikoj ekonomskoj, društvenoj i moralnoj krizi savremenog sveta, građani, svi aktivni akteri društva, traže moguće izlaze. Većina nadanja i očekivanja usmerena su prema novom znanju, prema nauci i obrazovanju, prema tehnološkim inovacijama.

Srbija mora da prati napore razvijenog sveta i da svojom strategijom razvoja nauke odgovori na savremene izazove. Sa budžetskim ulaganjima od 0,3% to je nemoguće. Nailazimo na međunarodno razumevanje, pomoć i kreditiranje, tako da se ulaganja u nauku mogu povećati.

Organizujemo javnu debatu o pravcima našeg naučnog razvoja - i analize stvarnog položaja nauke danas. Kako možemo da aktiviramo postojeće naučne resurse? Kako da stvaramo nove istraživače? Kako da podignemo nivo naučnog obrazovanja? Kako da aktiviramo kritičku naučnu javnost i objektivno vrednovanje naučnog rada? Koje projekte da favorizujemo? Kako da dođemo do dobrih projekata? Kandidujemo ove teme uz otvoreni dijalog kojim se mogu iskristalisati i druge teme. 
Twitter

NAŠA TEMA: "ULOGE I PERSPEKTIVE NEVLADINIH ORGANIZACIJA"

Centar za demokratiju u okviru projekta Demokratski politički forum organizuje debatu na temu "Uloge i perspektive nevladinih organizacija".

Želimo da ovom debatom skrenemo pažnju javnosti na izuzetno veliki doprinos nevladinih organizacija demokratskom razvoju i sprovođenju političkih, ekonomskih i društvenih reformi.

Istovremeno, očekujemo da u debati učesnici ukažu na perspektive nevladinog sektora u svetlu daljeg procesa integracije Srbije u Evropsku uniju, rezultate i probleme u saradnji sa javnim i privatnim sektorom, kao i na snage i slabosti organizacija civilnog društva.
Twitter

NAŠA TEMA: "PLEMENITO ZAVEŠTANJE"

Centar za demokratiju u okviru projekta Demokratski politički forum organizuje debatu na temu "Plemenito zaveštanje".

Transplantacija organa najrevolucionarnija je medicinska grana danas, ne samo zato što je najčešće poslednja nada za pacijente, već i zato što ima visoku etičku dimenziju. Zaveštanje organa je veoma human čin jer izražava ljubav prema čovečanstvu, prema čoveku uopšte a ne samo prema najbližima. S obzirom na predrasude i tradicionalna shvatanja, očekivano je izvesno kolebanje kod ljudi zbog čega je neophodna pozitivna kampanja u društvu.

Centar za demokratiju se u okviru svog Demokratskog političkog foruma priključuje ovoj humanoj akciji debatom pod nazivom "Plemenito zaveštanje".
Twitter

NAŠA TEMA: "KOLIKO SMO ZAŠTIĆENI OD ZLOSTAVLJANJA NA RADNOM MESTU"

Centar za demokratiju u okviru projekta Demokratski politički forum organizuje debatu na temu "Koliko smo zaštićeni od zlostavljanja na radnom mestu".

Zaposleni građani Srbije se suočavaju sa brojnim problemima kada su u pitanju osnovna prava iz radnog odnosa. Jedan od svakako najvećih nerešenih problema domaćeg zakonodavstva jeste mobing, odnosno zlostavljanje na radu.

Mobing se sastoji u stvaranju neprijateljskog radnog okruženja, i to putem fizičkog, psihičkog ili seksualnog zlostavljanja u radnom odnosu.

Iako je Vlada Republike Srbije utvrdila Predlog zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu, Narodna skupština se o njemu još nije izjašnjavala. Istovremeno, pravni stručnjaci upozoravaju na brojne nedostatke Predloga zakona.
Twitter

NAŠA TEMA: "VREDNOVANJE, FINANSIRANJE I RAZVOJ NAUKE U SRBIJI"

Centar za demokratiju u okviru projekta Demokratski politički forum organizuje debatu na temu "Vrednovanje, finansiranje i razvoj nauke u Srbiji".

U skladu sa opštom politikom Centra za demokratiju da razvija stručnu, javnu raspravu o bitnim pitanjima našeg društva i države, održaćemo debatu o problemima naučnog života u Srbiji.

Budući da je nauka temeljni strateški resurs za razvoj svih oblasti društva, namera nam je da, podstaknuti primenom novih metoda vrednovanja naučnog rada (bibliometrijski pristup) i usvojenih "Kriterijuma za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu", povedemo raspravu i o drugim problemima nauke u Srbiji. Jednom rečju, želimo da bliže sagledamo stanje i perspektive nauke u našoj zemlji.

U debati će učestvovati predstavnici akademske zajednice, kao i ministarstava nauke i prosvete.
Twitter