za odgovorna politiČka reŠenja
logo
logo
MOŽE LI SRBIJA BEZ NAUKE?
Pretraga
DPF Preporučuje

Srbija razgovara: Povratak školskih uniformi

Tmušić: Što bude više ideja i predloga veće su šanse da se nađe najbolje rešenje. Pun pogodak biće ako deca uniformu budu volela, s vršnjacima iz drugih škola poredila kao školski dres; Mehandžić: Neko će reći da će uniforme smanjiti izraz individualnog duha, ali postoje drugi načini da se taj duh iskaže – slobodne aktivnosti, školske sekcije, talenti... Bitno je ono što čovek nosi u sebi a ne na sebi

Velimir Tmušić, načelnik Odeljenja za inspekcijske poslove Ministarstva i Jovana Mehandžić, članica Gradskog veća Beograda zadužena za obrazovanje prosvete i nauke

Pla­ni­ra se uvo­đe­nje uni­for­mi za đa­ke i pro­svet­ne rad­ni­ke u osnov­nim i sred­njim ško­la­ma. Ide­ja je da se uz pro­je­kat po­de­le bes­plat­nih udž­be­ni­ka, uz zna­čaj­nu po­dr­šku lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va, po­kre­ne i po­de­la bes­plat­nih uni­for­mi. O to­me za „Po­li­ti­ku” go­vo­re Ve­li­mir Tmu­šić, na­čel­nik Ode­lje­nja za in­spek­cij­ske po­slo­ve u usta­no­va­ma pred­škol­skog, osnov­nog, sred­njeg i vi­so­kog obra­zo­va­nja Mi­ni­star­stva pro­sve­te i na­u­ke, i Jo­va­na Me­han­džić, čla­ni­ca Grad­skog ve­ća Be­o­gra­da za­du­že­na za obra­zo­va­nje.

Twitter

Zašto je u Srbiji težak razgovor o Evropi

Slu­ša­ju­ći de­ba­tu u ve­zi s pred­sto­je­ćom od­lu­kom Evrop­skog sa­ve­ta o (ne)do­de­lji­va­nju sta­tu­sa kan­di­da­ta Sr­bi­ji, ne mo­gu a da se ne se­tim tek­sta ko­ji sam, po­čet­kom 2006, pi­sa­la za sajt B92. Pod na­slo­vom „EU – Dru­že Ti­to,mi ti se ku­ne­mo na­ših da­na”, raz­ma­tra­la sam mo­guć­nost da se umo­ri­mo od Evrop­ske uni­je pre ne­go što in­te­gra­ci­ja Sr­bi­je za­i­sta i poč­ne. Šest go­di­na ka­sni­je, gra­đa­ne Sr­bi­je, ne­ma me­sta sum­nji, je­ste „smo­ri­la” Evrop­ska uni­ja, a o pro­ble­mi­ma ko­ji se otva­ra­ju u pro­ce­su in­te­gra­ci­je sve je te­že ar­gu­men­to­va­no raz­go­va­ra­ti. Ne­ko­li­ko je raz­lo­ga za ova­kvu si­tu­a­ci­ju:

1.Raz­u­me­va­nje evrop­skih in­te­gra­ci­ja je du­go bi­lo obo­je­no ide­a­li­zmom u po­gle­du oče­ki­va­nih ko­ri­sti, ali i oče­ki­va­ne di­na­mi­ke nji­ho­vog pri­sti­za­nja. Gra­đa­ni su EU do­ži­vlja­va­li kao oazu bla­go­sta­nja, a član­stvo su oče­ki­va­li još u pr­voj de­ce­ni­ji na­kon de­mo­krat­skih pro­me­na. Ni­je bi­lo ni pra­ve de­ba­te o tro­ško­vi­ma i ko­ri­sti­ma kre­ta­nja ka EU, ni­ti raz­u­me­va­nja šta je po­treb­no ura­di­ti da bi do član­stva do­šlo.

Twitter

Međunarodna naučna konferencija „MENADŽMENT KULTURE I MEDIJA U DRUŠTVU ZNANJA“

Prateći savremene trendove u oblasti društvene transformacije (tranzicioni proces srpskog društva, zamah tržišne privrede, evropski integracijski procesi) koja je imala snažan uticaj na kulturu, medije, obrazovni sistem i ukupan sistem javnih politika, Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu će biti organizator i domaćin međunarodne naučne konferencije „Menadžment kulture i medija u društvu znanja“ koja će se održati 9. i 10. novembra 2011. godine u Beogradu.

Twitter

Sonji Vukićević nagrada za životno delo

Udruženje baletskih umetnika Srbije dodelilo je balerini Sonji Vukićević nagradu za životno delo. Ova nagrada mi je najvažnija u životu jer je primam od svojih kolega s kojima sam provela ceo umetnički život, rekla je Vukićevićeva.

Balerini Sonji Vukićević uručena je, u Narodnom pozorištu u Beogradu, nagrada za životno delo koju dodeljuje Udruženje baletskih umetnika Srbije.

Twitter

Otpremnina samo za staž kod poslednjeg gazde

MMF je insistirao i na tome da se rad na određeno vreme sa maksimalnih godinu dana produži na tri godine, kaže ministar Rasim Ljajić

Zaposleni koji iz preduzeća odu kao tehnološki višak možda više neće moći da računaju da će im od poslodavca biti isplaćena otpremnina za ceo radni vek. Jer, Ministarstvo rada i socijalne politike juče je članovima Socijalno-ekonomskog saveta dostavilo predlog izmena Zakona o radu po kom će poslodavac radniku koji odlazi iz preduzeća isplatiti otpremninu samo za period koji je proveo u toj firmi, a ne za ceo radni staž. Ovo je juče za „Politiku” najavio Rasim Ljajić, ministar rada i socijalne politike.

Twitter